Kilde: NHO OPPDATERT 20.03.2020

Forliket inkluderer følgende: 

Permittering – arbeidsgiverperioden reduseres til 2 dager

Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Denne arbeidsgiverperioden har fra 2019 bestått av 15 dager. 

Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 2 dager når varslingsfristen (2 eller 14 dager) er ute, og permitteringen starter.

Endringene vil også gjelde for permitteringer som allerede er iverksatt. Dette innebærer at arbeidsgiverperioden «fryses» på det antall dager som allerede er avviklet når loven trer i kraft (20.03.2020), og som utgjør minst to dager. Hvis det eksempelvis er avviklet en arbeidsgiverperiode på seks dager, vil arbeidsgiverperioden anses som avsluttet.

Denne endringen trer i kraft 20.03.2020.

«Full» lønn i 20 dager til de permitterte

Arbeidstakere som er permittert har tidligere fått utbetalt full lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager, for så å få utbetalt dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra Nav, etter en ventetid på tre dager.

Den nye endringen innebærer at arbeidstakere sikres 2 dager med full lønn fra arbeidsgiver, og 18 dager med «full» lønn fra Nav. Det er kun lønn oppad begrenset til 6 G som vil kompenseres fra Nav fra dag 3.

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte oppheves, slik at de som blir permittert slipper å gå tre dager uten inntekt.

Etter 20 dager med «full» lønn, vil arbeidstaker få utbetalt 80 % av dagpengegrunnlaget opptil 3 G og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G. Lønn utover 6 G tas ikke med i beregningen.

Endringene trer i kraft 20.03.2020.

Dagpenger til en utvidet gruppe

For å ha rett til dagpenger, har det tidligere vært et krav om at man må ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 G i de siste 12 månedene, eller 3 G i løpet av de siste 36 månedene.

Endringen innebærer at inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G.
Endringene trer i kraft 20.03.2020.

Krav til redusert arbeidstid for rett til dagpenger reduseres

En permittering kan være hel eller delvis. Størrelsen på arbeidstidsreduksjonen kan påvirke om arbeidstaker vil ha rett til dagpenger. Tidligere har kun arbeidstakere som har fått redusert arbeidstiden sin med minst halvparten (50 prosent) hatt rett til dagpenger. 

Kravet til arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger reduseres nå fra 50% til minimum 40 %. Reduksjonen relaterer seg til den stillingsprosent man er ansatt i – det kreves ikke at man er permittert i 40 % sett i forhold til full stilling.

Endringen trer i kraft 20.03.2020.

Mer om arbeidstakers rett til dagpenger under permittering (nav.no)

Omsorgspenger

Omsorgspenger, også kjent som «sykt-barn-dager», gir arbeidstaker som er borte fra jobben grunnet blant annet sykt barn eller barnepassers sykdom rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon.

Perioden med omsorgspenger dobles

Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett til varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Normalt er omsorgspenger forbeholdt foreldre med barn som er 12 år eller yngre.

Endringene innebærer at antall dager med omsorgspenger dobles. Det betyr at:

Det blir mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Adgangen er generell, men hensikten med bestemmelsen er å legge til rette for foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner.

Det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Reglene trer i kraft 13.03.2020.

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres

Arbeidsgiver har lønnsplikt de dagene arbeidstaker har omsorgspermisjon. Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Arbeidsgiver må normalt dekke omsorgspenger til arbeidstaker (arbeidsgiverperiode) i 10 dager, og vil kunne kreve refusjon fra NAV for de dagene som overstiger 10. Endringene innebærer at arbeidsgiverperioden nå reduseres til 3 dager.

Forliket innebærer at selvstendige næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4. Det resterende vil dekkes av NAV.

Reglene trer i kraft 13.03.2020.

Sykepenger – reduksjon av arbeidsgiverperiode

Hvis arbeidstaker blir arbeidsufør grunnet sykdom eller skade, vil arbeidstaker kunne ha rett til sykepenger. Les mer om sykepenger.

Arbeidsgiver har vært forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager.

Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4 etter de samme reglene.

Endringen trer i kraft 16.03.2020.

Arbeids- og sosialdepartementet følger opp Stortingets vedtak og arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i en denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig.

Informasjonen er hentet fra regjeringens nettsider. Artikkelen vil bli oppdatert når lov og forskrift er vedtatt og publisert. 

Behov for hjelp. rådgiving eller interessert i våre tjenester? Kontakt oss på 468 60 600 eller kontakt@panzer.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *