Kan du permittere dine ansatte som følge av koronaviruset?
Arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstaker(e) på en økonomisk forsvarlig måte. Det er viktig å minne om at det må foreligge saklig grunn for å gå til permittering i disse tilfellene, og at det alltid skal foretas en konkret vurdering før permittering iverksettes.

Opplever dere ulike typer forstyrrelser i produksjonen grunnet viruset, kan en i gitte tilfeller benytte permittering.

Hva er varslingsfrist, arbeidsgiverperioden når permitteringen skyldes koronaviruset?
Mange virksomheter vil bli så hardt rammet av koronautbruddet at de kan begrunne en kortere varslingsfrist på to dager, fremfor den ordinære varslingsfristen på 14 dager. Arbeidsgiverperioden gjelder.

NAV behandler ikke grunnlaget for permittering, men vurderer om den permitterte har rett på dagpenger. NAV vurderer søknaden om dagpenger, og innhenter om nødvendig ytterligere informasjon fra virksomheten. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. Det er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avgjøre hvordan de løser betaling under varslingsperioden i påvente av vedtak fra NAV.

Varslingsfrist 
Arbeidsgiver skal normalt varsle permittering med 14 kalenderdagers varsel. Permitteringer grunnet koronaviruset vil for mange virksomheter være en uforutsett hendelse med store konsekvenser for den daglige drift. Mange opplever i disse dager at det blir fullstendig svikt i kundegrunnlaget eller at hele eller deler av virksomheten plutselig må stenge, grunnet forskjellige årsaker knyttet til koronautbruddet. Dette er eksempler på uforutsett hendelse som kan gi virksomheten grunnlag for kortere varslingsfrist på to kalenderdager.

Det er viktig at den kortere fristen blir begrunnet i permitteringsvarselet og i protokollen etter drøftinger med tillitsvalgte.

Arbeidsgiver må foreta en grundig vurdering av hvorfor situasjonen eventuelt er å anse som en uforutsett hendelse. Spørsmålet om permittering skal drøftes med de tillitsvalgte, og det skal settes opp protokoll. Det bør fremgå av protokollen etter drøftinger med tillitsvalgte/arbeidstaker at det er enighet om hvordan situasjonen skal håndteres.

Arbeidsgiver bør påse at arbeidstaker registrerer seg som arbeidssøker hos NAV og sender inn sin søknad uten opphold, slik at arbeidstaker ivaretar sine dagpengerettigheter. Permitteres ti arbeidstakere eller flere plikter arbeidsgiver å melde fra til NAV.

Arbeidsgiverperiode
Stortinget skal i uke 12 behandle regjeringens forslag om at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering reduseres fra 15 til 2 dager
(arbeidsgiverperioden). Dette innebærer at arbeidsgiverne slipper å betale lønn siden de permitterte raskere går over på dagpenger betalt av NAV.

Endringene gjelder alle nye permitteringer, men får også virkning for iverksatte permitteringer. Dette betyr at arbeidsgivere som har utbetaltpermitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelse av lovendringen på to dager slipper ytterligere lønnspliktdager. Endringen vil i første omgang gjelde til og med 31.oktober 2020.

Eksempel 1:
Arbeidsgiver A varsler permittering 10. mars. Permitteringen ble iverksatt 12. mars. Arbeidsgiver betaler permitteringslønn frem til nye regler trer i kraft. Hvis nye regler trer i kraft torsdag 19. mars, vil bedriften ha betalt permitteringslønn fra 12. mars til og med 18. mars. Deretter går de permitterte over på dagpenger. De resterende dagene med lønnsplikt etter gamle regler faller bort.

Eksempel 2:
Permitteringen er iverksatt 18 mars, og loven sanksjoneres og gis virkning fra 19 mars. Da går de permitterte over på dagpenger fra og med 20. mars.

Kontakt oss gjerne på 468 60 600 eller kontakt@panzer.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *